EuroWAG

NOWOŚCI :

* TankTerminal automat do samodzielnego rozliczania tankowania bezpośrednio przy dystybutorze 24/7 - dostępny w Bukowsku
* Restauracja OFF ROAD w Sanoku - zamów na stronie: OFF ROAD lub na miescu za pomocą aplikacji i kodów QR
* Nowość: PRALNIA na stacji w Tarnowie - zapraszamy
* TankTerminal automat do samodzielnego rozliczania tankowania bezpośrednio przy dystybutorze 24/7 - dostępny na stacjach:Wetlina, Godowa, Jasienica Rosielna, Solina, Zręcin, Cisna, Smolnik, Iwonicz
* Restauracja OFF ROAD w Sanoku - dostępna przez GLOVO. Zamów na OFF ROAD na GLOVO
* Bar GROSAR w Tarnowie - dostępny przez GLOVO. Zamów na BAR GROSAR na GLOVO

Noclegi

Mapa położenia naszych motelików

Regulamin korzystania z motelików

REGULAMIN MOTELIKU „GROSAR”


§ 1
PRZEDMIOT REGULAMINU
Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Moteliku i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłaty części bądź całej należności za pobyt w Moteliku. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

§ 2
DOBA HOTELOWA
Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.

§ 3
REZERWACJA I MELDUNEK
1. W przypadku dokonywania przez Gościa rezerwacji pokoju motelowego przez platformę www.booking.com zasady dotyczące płatności za pobyt określa regulamin tej platformy.
2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie obsłudze Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Odmowa okazania przez Gościa dokumentu tożsamości ze zdjęciem stanowi podstawę do odmowy realizacji usługi przez Motelik.

§ 4
USŁUGI
1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

§ 5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Moteliku, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
2. W Moteliku zabrania się świadczenia oraz korzystania z usług o charakterze seksualnym.
3. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Gościa lub osobę trzecią pkt. 2 niniejszego paragrafu Regulaminu Gość i osoba trzecia zobowiązani będą do zapłaty na rzecz Moteliku kary umownej w kwocie 2 000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.
4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Motelik może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Moteliku, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Moteliku.
5. Motelik może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności pkt. 2 nin. paragrafu.

§ 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ MOTELIKU
Motelik nie ponosi odpowiedzialności za kradzież mienia pozostawionego w pokoju.

§ 7
ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Motelik przechowa powyższe przedmioty na koszt ich właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te zostaną zniszczone.

§ 8
CISZA NOCNA
W Moteliku obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

§ 10
POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Motelik nie akceptuje obecności zwierząt.
2. W Moteliku obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych i nowatorskich wyrobów tytoniowych. W przypadku naruszenia przez Gościa tego zakazu Motelik pobierze od Gościa opłatę w kwocie 500 zł na pokrycie kosztów czyszczenia wykładziny i tapicerki oraz prania pościeli, firan i zasłon.
3. Zakazuje się prowadzenia na terenie Moteliku akwizycji i sprzedaży obnośnej.

§ 9
REKLAMACJE
Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.